Tag: nhập khẩu Dầu gốc

Thủ tục nhập khẩu Dầu gốc (dầu khoáng) mã HS 2710.19.41

Để sản xuất thì chúng tôi cần nhập khẩu các nguyên liệu từ nước ngoài về như dầu gốc (HS Code 2710.19.41) hoặc các chất phụ gia.

Thời điểm nộp thuế BVMT? Ai là người phải nộp thuế BVMT?

Công ty chúng tôi đang có nhập Dầu gốc dùng để sản xuất xuất khẩu, mã HS khai báo: 27101943, đã mở tờ khai tại Chi cục HQ Hà Nam.Công ty chúng tôi mua lại của một công ty trong nước và Công ty này không nộp thuế BVMT ngay khi nhập dầu vào.. Và