Month: Tháng Ba 2023

Văn bản Hải quan mới nhất năm 2023? Cập nhật Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn thủ tục Hải quan năm 2023?

Cho đến thời điểm hiện tại, pháp luật về hải quan chưa có thông tin hay văn bản nào về việc sửa đổi hay ban hành luật mới thay thế Luật Hải quan hiện hành. Do đó, năm 2023, sẽ áp dụng các văn bản Hải quan sau đây: