Tag: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục nhập hàng từ nước ngoài và bán lại cho bên thứ 3 tại nước ngoài

Công ty mua hàng từ nhà cung cấp ở nước ngoài, nhận hóa đơn thương mại từ nhà cung cấp, phát hành hóa đơn thương mại cho người mua ở nước thứ 3. Người bán ở nước ngoài sẽ giao hàng trực tiếp cho người mua ở nước thứ 3, Công ty sẽ không làm thủ tục nhập khẩu/ thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Nộp bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Doanh nghiệp FDI thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa…

Mã loại hình A12 và A41 của doanh nghiệp đầu tư

Chúng tôi phải mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục HQ Đầu tư loại hình A12 hay A41?

Loại hình xuất nhập khẩu cho hàng chuyển phát nhanh

Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khi nhập khẩu hàng hóa vì số lượng cân nặng nhỏ nên chúng tôi có dùng dịch vụ Chuyển phát nhanh cho lô hàng. Mặt hàng nhập khẩu là để xuất bán trong nước. Vậy trong trường hợp này chúng tôi dùng mã loại hình nào khi mở tờ khai nhập khẩu cho đúng?