Tag: nợ C/O

Ưu đãi thuế nhập khẩu hiệp định EVFTA

Nhà cung cấp không dùng mã REX mà dùng mã EORI được không? Nếu được thì mã này sẽ in trên invoice hay cách thức sử dụng mã này như thế nào?

Thời điểm nộp C/O form EUR.1 và tự chứng nhận xuất xứ theo EVFTA

Theo đó, quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu như sau:

Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Chúng tôi hiện nay có có mở tờ khai A12 và khai chậm nộp C/O form E.

Khai nợ CO nhưng không có CO để xuất trình cho hải quan

Công ty em khai tờ khai nhập nợ CO form D trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở tờ khai…