Tag: Issued Retroactively

Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu di lân

Nếu căn cứ theo bản tiếng anh thì 3 ngày sau ngày xuất khẩu thì mới click vào “ISSUED RETROACTIVELY”
Hiện tại ngày C/O và B/L bên em đang chênh nhau đúng 3 ngày nếu tính sau ngày XK, và chênh 4 ngày nếu tính luôn ngày xuất khẩu. Phía Xuất khẩu họ tính là mới 3 ngày nên không cần click vào “ISSUED RETROACTIVELY”

Dấu “Issued Retroactively” trên C/O form AI

Khách hàng phía Ấn Độ báo hải quan nước họ cần trên C/O trên form AI phải được đóng dấu “Issued Retroactively” trong trường hợp này. Như vậy phía Việt Nam có thể hỗ trợ đóng dấu “Issued Retroactively” không?