Tag: C/O điện tử

Xác minh e-CO (C/O điện tử)

Hiện tại phần lớn các nước đã chuyển sang sử dụng chứng nhận xuất xứ điện tử (e-CO) và được áp dụng trên hệ thống thông quan của Việt Nam.

C/O điện tử

Tôi được biết hiện tại chỉ có C/O form CPTPP và C/O form D từ một số quốc gia có thể được chấp nhận dưới dạng điện tử.

Nộp C/O điện tử

Bản giấy CO điện tử in ra từ file mềm chỉ có thông tin mặt nội dung thôi không có thông tin mặt sau (Overleaf Notes) thì CO này có được chấp nhận không?