Tag: địa điểm làm thủ tục hải quan

Thay đổi địa điểm khai báo hải quan của công ty gia công

Công ty chúng tôi đã đăng ký trụ sở kinh doanh tại Hà Nội, đang thực hiện khai báo hải quan và chịu sự quản lí của chi cục đầu tư gia công Hà Nội. Bây giờ cty chúng tôi chuyển trụ sở kinh doanh về Hưng Yên và sẽ khai báo hải quan ở Hưng Yên.

Địa điểm làm thủ tục hải quan – Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan ?

Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng;

Địa điểm làm thủ tục hải quan hàng chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập

Công ty chúng tôi có được làm thủ tục hải quan chuyển tiêu thụ nội địa cho chiếc máy trên tại chi cục hải quan nơi giới thiệu sản phẩm không?