Category: Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu

Văn bản Hải quan mới nhất năm 2023? Cập nhật Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn thủ tục Hải quan năm 2023?

Cho đến thời điểm hiện tại, pháp luật về hải quan chưa có thông tin hay văn bản nào về việc sửa đổi hay ban hành luật mới thay thế Luật Hải quan hiện hành. Do đó, năm 2023, sẽ áp dụng các văn bản Hải quan sau đây:

Xuất nhập khẩu tại chỗ và các quy định liên quan về hoá đơn, chính sách thuế, thủ tục hải quan

Xuất nhập khẩu tại chỗ là nghiệp vụ xuất nhập khẩu, trong đó hàng hóa do doanh nghiệp Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sản xuất

Kiến thức cơ bản ngành Xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu được đề cập đến ở đây là các hoạt động xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hoá hữu hình.