Tag: C/O form D điện tử

Xác minh e-CO (C/O điện tử)

Hiện tại phần lớn các nước đã chuyển sang sử dụng chứng nhận xuất xứ điện tử (e-CO) và được áp dụng trên hệ thống thông quan của Việt Nam.

Tra cứu C/O form D

Chúng tôi có nhập khẩu 1 lô hàng từ Malaysia, có số C/O form D điện tử do chính phủ Malaysia cấp: PK-202012-CCF-532781D-005620, Ngày cấp: 29/12/2020.
Do chúng tôi không thể tra cứu ra số C/O này. Kính mong giúp tra cứu để xác minh số C/O form D này có đúng thực tế đã được phê duyệt hay không.

Giấy tự chứng nhận xuất xứ thay thế C/O form D khi mua bán 3 bên

Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục hải quan nhập khẩu, Chi cục hải quan nơi đăng ký có
hướng dẫn là giấy tờ tự chứng nhận xuất xứ không áp dụng được trong trường hợp mua bán
3 bên (Tự chứng nhận xuất xứ trên invoice của bên thứ 3) , nếu muốn được hưởng ưu đãi
thuế quan thì phải có C/O form D điện tử 3 bên của Malaysia.

C/O điện tử

Tôi được biết hiện tại chỉ có C/O form CPTPP và C/O form D từ một số quốc gia có thể được chấp nhận dưới dạng điện tử.

Nộp C/O điện tử

Bản giấy CO điện tử in ra từ file mềm chỉ có thông tin mặt nội dung thôi không có thông tin mặt sau (Overleaf Notes) thì CO này có được chấp nhận không?