Day: Tháng Bảy 20, 2021

Hướng dẫn khai báo tách vận đơn đối với hàng chung vận đơn

Trường hợp một vận đơn khai báo cho nhiều tờ khai hải quan, người khai hải quan thông báo tách vận đơn với cơ quan hải quan trước khi đăng ký tờ khai hải quan.

Khai báo hàng chung bill (chung vận đơn)

Lô hàng gồm 2 hợp đồng, 2 invoice, 2 packing list, cùng người gửi, cùng người nhận hàng nhưng chung BILL.