Tag: hợp đồng 4 bên

Hợp đồng 4 bên (Việt Nam – Nước ngoài – Việt Nam – Nước ngoài)

Công ty C ở Mỹ ký hợp đồng số 1 thuê công ty B ở Mỹ gia công 1 lô hàng. Công ty B không tự gia công mà ký hợp đồng số 2 thuê công ty A ở Việt Nam gia công lại lô hàng.